کارکنان - نمایش درختی

فهرست کارکنان

نام و نام خانوادگیتلفنفکسایمیلآدرس
عنایت اله ویسی     
سهراب عامری شهرابی 76504692  رودهن - خیابان پاسداران - بالاتر از زمین فوتبال
مرتضی حیدری نیکورفتار 7651731776517317 رودهن - روبروی اداره ثبت اسناد - ساختمان زیتون
سهیل علی گوهری 76504692   
سمیه رحمان نژاد 76510044   
مهران همدانی 76222114   
مهدی حیدری     
مجتبی مظفریان اصفهانی 76506557  رودهن - خیابان پاسداران ساختمان ستاد مرکزی
محمد بختیاری 76511133   
حمیدرضا حاجی زاده 76509966   
رابعه کیانی 76231800   
مجتبی رمضانی 76299177   
سیداحمد حسینی 76511316   
حسین رضایی 76503278  رودهن - خیابان پاسداران ساختمان ستاد مرکزی
رحمت اله محمدی 76504692  رودهن - خیابان پاسداران - ساختمان ستاد مرکزی
حمیدرضا پسندیده 7650469276504301 رودهن - خ پاسداران
مسعود هادیزاده 76517317   

نمایش درختی چارت و کارکنان

فهرست کارکنان بر اساس گروه بندی

عنایت اله ویسی

عنایت اله ویسی

 • معاون مهندسی و توسعه
مهدی حیدری

مهدی حیدری

 • مدیردفترحقوقی
عمادی

مرتضی عمادی

 • مدیردفترپیگیری مطالبات و وصول درآمد
مجتبی مظفریان

مجتبی مظفریان اصفهانی

 • معاون خدمات مشترکین ودرآمد
گودرزمهدیخانی

گودرز مهدیخانی

 • رئیس قسمت انبارها
محمد بختیاری

محمد بختیاری

 • معاون مالی و پشتیبانی
میربیوک حجازی

میربیوک حجازی

 • رئیس گروه پژوهش ، بهبود مدیریت و ارزیابی عملکرد
 • جانشین فرمانده
علی علی نیا

علی علی نیا

 • مدیردفتربهره وری منابع انسانی
امید صادقی

امید صادقی

 • مدیردفتربرنامه و بودجه
مهدی حبیبی

مهدی حبیبی

 • مدیردفترآمارو فن آوری اطلاعات
قربان خان

علی اکبر قربان خان

 • معاون برنامه ریزی و منابع انسانی
علی بهنام فر

علی بهنام فر

 • مدیراموراجرایی طرح های تأمین و توزیع آب
مهران همدانی

مهران همدانی

 • مسئول رسیدگی به شکایات
مهدی اسداللهی طهرانی

مهدی اسداللهی طهرانی

 • مدیراموراجرایی طرح های جمع آوری و تصفیه فاضلاب
حمیدرضا حاجی زاده

حمیدرضا حاجی زاده

 • مجری طرح های خاص
فرید شمس

فرید شمس

 • مدیردفترمدیریت مصرف و آب بدون درآمد
 • مدیردفتر انرژی و سامانه های کنترلی
رابعه کیانی

رابعه کیانی

 • سرپرست روابط عمومی و آموزش همگانی
رضا جعفری

رضا جعفری

 • مدیردفترنظارت بربهبود روشهای بهره برداری فاضلاب
مجتبی رمضانی

مجتبی رمضانی

 • مدیربحران و پدافند غیرعامل
احمد حسینی

سیداحمد حسینی

 • مدیراموربازرگانی و قراردادها
میرمحمد حسینی

میرمحمد حسینی

 • مدیردفترحراست و امورمحرمانه
حسین رضایی

حسین رضایی

 • مدیردفترخدمات مشترکین ودرآمد
رسانه جدید

رحمت اله محمدی

 • مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره
حمیدرضا پسندیده

حمیدرضا پسندیده

 • مدیردفترهیأت مدیره و مدیرعامل
هادیزاده جدید

مسعود هادیزاده

 • معاون نظارت بر بهره برداری
حمزه روشنی

حمزه روشنی

 • فرمانده پایگاه
حسن امجدی

حسن امجدی

 • مسئول مرکز
احمد علیپور

احمد علیپور

 • مشاورعالی حقوقی و امورقراردادها
سهراب عامری شهرابی

سهراب عامری شهرابی

 • قائم مقام مدیرعامل
یحیی پور

ابوالفضل یحیی پور

 • سرپرست گروه ارزیابی مالی و حسابرسی
حسن نوری نیا

حسن نوری نیا

 • سمعی و بصری و تبلیغات
سیده اشرف هاشمی

سیده اشرف هاشمی

 • آموزش همگانی
مرتضی حیدری

مرتضی حیدری نیکورفتار

 • مسئول دفتر و کارشناس
نوربخش

سیدحمید نوربخش

 • کارشناس املاک و تملک اراضی
دادفرحنیفی

دادفر حنیفی

 • کارشناس حقوقی
علی رمضانی

علی رمضانی

 • کاربراموربازرگانی و قراردادها
معصومه همتی

معصومه همتی

 • مسئول دفتر
سعید حیدری

سعید حیدری

 • متصدی امورقراردادها
محمدعلی حدادی هرندی

محمدعلی حدادی هرندی

 • کاربراموربازرگانی و قراردادها
مهرداد نجیبی

مهرداد نجیبی

 • مسئول تدارکات و بازرگانی
ابراهیم رضائیان

ابراهیم رضائیان

 • مسئول دفتر
حمیدرضا پورعلی

حمیدرضا پورعلی

 • کارشناس مسئول حفاظت فیزیکی
سمیه رحمان نژاد

سمیه رحمان نژاد

 • مشاورمدیرعامل درامورزنان و خانواده
 • مدیراموراداری و خدمات عمومی
سلطان محمدی

اسدالله سلطان محمدی

 • مدیردفترنظارت بربهبود روشهای بهره برداری آب