شرکت آب و فاضلاب استان تهران/شماره اقتصادی و کد پستی شرکت

شماره اقتصادی :   411316596359

   کد پستی :         3973156731