انتصابها

 

RoseDivider

 

RoseDivider

طی حکمی از سوی مهندس بختیاری مدیر عامل آبفای استان تهران ، مهندس رحمت ا... محمدی به عنوان سرپرست و عضو اصلی هیات مدیره شرکت آبفای شرق استان تهران منصوب شد.(98/03/01)

RoseDivider

طی احکام جداگانه ای از سوی مهندس محمدی رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آقایان مهندس هادیزاده به عنوان سرپرست معاونت نظارت بربهره برداری و مهندس شمس با حفظ سمت به عنوان مدیر بهره برداری شهر رودهن و مهندس بقاهی به سمت مشاور مدیرعامل در امور بهره برداری شرکت منصوب شدند.(98/11/02)

RoseDivider

طی احکام جداگانه ای از سوی مهندس محمدی رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آقای احمد حسینی به عنوان سرپرست دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی، آقای مهندس واعظی بعنوان سرپرست دفتر امور قراردادها و امور بازرگانی و خانم کیانی به عنوان سرپرست دفتر مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد در معاونت نظارت بر بهره برداری منصوب شدند. (99/03/20)

RoseDivider

طی حکمی از سوی مهندس محمدی رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آقای احمد رضا ترابی به عنوان سرپرست اداره آب و فاضلاب شهر شمشک دربندسر منصوب شد. (99/04/03)

RoseDivider

 طی حکمی از سوی مهندس عبدالحمید توکلی بینا مدیر دفتر مجامع عمومی و حسابرسی آبفای استان تهران، مهندس صالحی امیری برای مدت دو سال دیگر به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران منصوب شد. (99/04/08)

RoseDivider

طی حکمی از سوی مهندس عبدالحمید توکلی بینا مدیر دفتر مجامع عمومی و حسابرسی آبفای استان تهران، مهندس محمد پناهی امام برای مدت دو سال به عنوان عضو اصلی هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران (به نمایندگی سهام شرکت آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران) منصوب شد. (99/04/08)

RoseDivider

طی حکمی از سوی مهندس عبدالحمید توکلی بینا مدیر دفتر مجامع عمومی و حسابرسی آبفای استان تهران، مهندس احمد هجران فر برای مدت دو سال به عنوان عضو اصلی هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران منصوب شد.(99/04/08) 

RoseDivider

طی حکمی از سوی مهندس محمدی رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آقای بهنام باقری به عنوان رئیس اداره آب و فاضلاب شهر کیلان منصوب شد. (99/04/24)

RoseDivider

طی حکمی از سوی مهندس بختیاری معاون مالی شرکت آقای جمشید یوسفوند با حفظ پست سازمانی به عنوان متصدی قسمت بهره برداری مدیریت آب و فاضلاب پردیس و مسول پیگیری تحویل و تحول شبکه های آب و فاضلاب و نصب انشعابات فازهای 9،5،8و11 در مسکن مهر شهر جدید پردیس منصوب شد. (99/04/24)

RoseDivider

طی حکمی از سوی مهندس محمدی رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آقای حمیدرضا حاجی زاده به عنوان سرپرست معاونت مهندسی و توسعه و آقای عنایت اله ویسی بعنوان مشاور مدیرعامل در امور فنی و اجرایی منصوب شدند. (99/06/01)

 

====================================================================================================

divider

 طی حکمی از سوی مهندس صفدری رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران ،آقای بختیار محمدی به عنوان مدیر دفتر انرژی و سیستمهای هوشمند کنترل از راه دوراین شرکت منصوب شد.(1397/04/17)
divider
طی حکمی از سوی مهندس صفدری رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران ،خانم سمانه بلندقامت پور به عنوان مدیر دفتر کنترل کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب این شرکت منصوب شد.(1397/04/17)

divider

طی حکمی از سوی مهندس صفدری رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران ،آقای باقر بارانی با حفظ سمت به عنوان مسئول پیگیری طرح های خاص فاضلاب این شرکت منصوب شد.(1397/04/26)

divider

طی ابلاغیه ای از سوی مهندس صفدری رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آقای سید اصغر طاهری بعنوان رئیس گروه بهداشت ، ایمنی و محیط زیست منصوب گردید.(1397/07/21)

divider

طی حکمی از سوی مهندس صفدری رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آقای علی اصغر آخوند بابا به عنوان رییس واحد بهره برداری اداره آب و فاضلاب ارجمند منصوب گردید.(1397/08/23)

divider

طی حکمی از سوی مهندس صفدری رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مهندس سهراب عامری شهرآبی به عنوان قائم مقام شرکت منصوب گردید.(97/11/10)

divider

طی حکمی از سوی مهندس صفدری رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مهندس عنایت اله ویسی به عنوان سرپرست معاونت مهندسی و توسعه منصوب گردید.(97/11/10)

divider

طی حکمی از سوی مهندس صفدری رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آقای مهدی واعظی به عنوان سرپرست دفتر بهره برداری از تاسیسات آب و آقای مختار مهدیه آرانی به عنوان سرپرست امور آبرسانی و تامین آب شرکت منصوب گردیدند.(97/12/19)

divider

طی حکمی از سوی مهندس محسنی پندپی استاندار تهران، مهندس بختیاری مدیرعامل آب و فاضلاب استان تهران به سمت رئیس کارگروه امور سیل و مخاطرات برق ، آب و فاضلاب استان تهران منصوب شد.(98/02/04)

divider

طی حکمی از سوی مهندس محمدی رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ، مهندس علی بهنام فر به عنوان سرپرست دفتر قرار دادهاو بازرگانی شرکت منصوب شد.

divider

طی حکمی از سوی مهندس محمدی رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ،مهندس مهدی واعظی به عنوان سرپرست مدیریت آب و فاضلاب لواسان منصوب شد.

divider

 

طی حکمی از سوی مهندس محمدی رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت، آقای صابر احمدی به عنوان سرپرست امور آب و فاضلاب رودهن منصوب شد.

 

divider

 

طی حکمی از سوی مهندس محمدی رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت، آقای حسین درویش خضری به عنوان سرپرست اداره آب و فاضلاب ارجمند منصوب شد.

 

divider

طی حکمی از سوی مهندس محمدی رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت، آقای علی اصغر آخوند بابا به عنوان سرپرست امور آب و فاضلاب فیروزکوه منصوب شد.

divider