انتصابها

RoseDivider

طی حکمی از سوی مهندس بختیاری مدیر عامل آبفای استان تهران ، مهندس رحمت ا... محمدی به عنوان سرپرست و عضو اصلی هیات مدیره شرکت آبفای شرق استان تهران منصوب شد.(98/03/01)

RoseDivider

طی احکام جداگانه ای از سوی مهندس محمدی رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آقایان مهندس هادیزاده به عنوان سرپرست معاونت نظارت بربهره برداری و مهندس شمس با حفظ سمت به عنوان مدیر بهره برداری شهر رودهن و مهندس بقاهی به سمت مشاور مدیرعامل در امور بهره برداری شرکت منصوب شدند.(98/11/02)

RoseDivider

 

====================================================================================================

divider

 طی حکمی از سوی مهندس صفدری رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران ،آقای بختیار محمدی به عنوان مدیر دفتر انرژی و سیستمهای هوشمند کنترل از راه دوراین شرکت منصوب شد.(1397/04/17)
divider
طی حکمی از سوی مهندس صفدری رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران ،خانم سمانه بلندقامت پور به عنوان مدیر دفتر کنترل کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب این شرکت منصوب شد.(1397/04/17)

divider

طی حکمی از سوی مهندس صفدری رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران ،آقای باقر بارانی با حفظ سمت به عنوان مسئول پیگیری طرح های خاص فاضلاب این شرکت منصوب شد.(1397/04/26)

divider

طی ابلاغیه ای از سوی مهندس صفدری رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آقای سید اصغر طاهری بعنوان رئیس گروه بهداشت ، ایمنی و محیط زیست منصوب گردید.(1397/07/21)

divider

طی حکمی از سوی مهندس صفدری رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آقای علی اصغر آخوند بابا به عنوان رییس واحد بهره برداری اداره آب و فاضلاب ارجمند منصوب گردید.(1397/08/23)

divider

طی حکمی از سوی مهندس صفدری رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مهندس سهراب عامری شهرآبی به عنوان قائم مقام شرکت منصوب گردید.(97/11/10)

divider

طی حکمی از سوی مهندس صفدری رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مهندس عنایت اله ویسی به عنوان سرپرست معاونت مهندسی و توسعه منصوب گردید.(97/11/10)

divider

طی حکمی از سوی مهندس صفدری رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آقای مهدی واعظی به عنوان سرپرست دفتر بهره برداری از تاسیسات آب و آقای مختار مهدیه آرانی به عنوان سرپرست امور آبرسانی و تامین آب شرکت منصوب گردیدند.(97/12/19)

divider

طی حکمی از سوی مهندس محسنی پندپی استاندار تهران، مهندس بختیاری مدیرعامل آب و فاضلاب استان تهران به سمت رئیس کارگروه امور سیل و مخاطرات برق ، آب و فاضلاب استان تهران منصوب شد.(98/02/04)

 

 

 

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.