همراه با همکاران

 

بازگشت همه به سوی اوست...

همکار گرامی جناب آقای حسین شیرخانی

 بدینوسیله مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جمیل آرزومندیم.

روابط عمومی و آموزش همگانی و همکاران

tasliat2