شرایط واگذاری کنتور مستقل به واحدهای آپارتمانی:

  
 
1- تاسیسات آب گرم و لوله کشی داخلی واحد متقاضی از محل درب اصلی ورودی ساختمان تا واحد مورد نظر کاملا" مستقل باشد.
2- در محل، بعد از درب اصلی ساختمان امکان نصب کنتور مستقل به تعداد واحدهای متقاضی وجود داشته باشد.
3- کارشناسان شرکت با توجه به وضعیت شبکه و وجود امکانات فنی، احراز شرایط واگذاری کنتور مستقل را تایید نمایند و پس از پرداخت هزینه های مرتبط اقدام می گردد.