در اجرای ماده 17 تصویبنامه شماره 1127128 مورخ 28/12/95 شورای عالی اداری ،موضوع ابلاغ " حقوق شهروندی در نظام اداری" و در راستای ارائه خدمات به موقع ، سریع و آسان به شهروندان و مراجعین و همچنین ارتقاء رضایتمندی ایشان و به منظور کاهش مراجعات حضوری ، نسبت به استقرار میز خدمت الکترونیکی به شرح زیر اقدام شده است:

سامانه جامع پاسخگوئی به مشترکین (مشاهده قبض ، نمایش سوابق قبض ، اطلاعات مشترک و ...)

 - سامانه مستندات حوزه درآمد و امور مشترکین شامل تعرفه های مورد عمل ، راهنمای محاسباتی و ...

-  نشانی دفاتر پیش خوان