شرکت آب و فاضلاب استان تهران/خدمات مشترکین/فرایندهای مشترکین/درخواست تغییر مسیر ، جابجایی و تغییر سطح کنتور

 

نام خدمت : جابجایی کنتور و سیفون فاضلاب
 
شرح خدمت :  تغییر مکان داخلی وسایل اندازه گیری
واحدهای درگیر در ارایه خدمت :  اداره آب و فاضلاب ومشترک
 مفاهیم :  
مشترک ضمن اینکه مسئول مرئی نگه داشتن و قابل دسترس بودن دریچه شیر قطع و وصل آب قبل از کنتور و همچنین محل دریچه های کنتور آب و سیفون فاضلاب می باشد به هیچ عنوان حق جابجایی انشعاب و وسایل آن را ندارد و چنانچه پس از نصب انشعاب و وسایل اندازه گیری ، مشترک تغییری در وضعیت ملک یا ساختمان خود بدهد که محل وسایل اندازه گیری فوق الذکر نامناسب گردد یا مانعی در مقابل آنها ایجاد شود شرکت می تواند وسایل اندازه گیری مزبور را با هزینه مشترک به محل مناسبی منتقل( تغییر مکان داخلی) نماید.
انشعاب آب و فاضلاب ، منحصراً مخصوص ملکی است که در آن نصب و دایر شده باشد و لذا جابجایی آن ممنوع است ( تغییر مکان خارجی انشعاب آب و فاضلاب)
زمان لازم برای ارائه خدمت :   توسط شرکت ذی ربط تعیین می گردد. 
مراحل ارائه خدمت : 
1) مراجعه مشترک به قسمت پذیرش و تکمیل فرم مخصوص تقاضا
2)بازدید از وضعیت ملک و تشخیص امکان ارائه خدمات
3) محاسبه و تعیین هزینه های مربوطه
4) پرداخت مبلغ و ثبت در پرونده
5) اخذ مجوز حفاری از ارگانهای ذیربط و ارائه به کارگاه نصب
6) حفاری و جابجایی کنتور یا سیفون فاضلاب
مدارک مورد نیاز :
- قبض آب