نام خدمت : تغییر نام
شرح خدمت :  تغییر نام مالک قدیم به جدید
واحدهای درگیر در ارایه خدمت :  اداره آب و فاضلاب و مشترک
 مفاهیم :  
مالکین می توانند باارائه اسناد رسمی و احکام قانونی و یا اسناد مثبته ای که مورد تائید شرکت باشد بر اساس ضوابط تقاضای تغییر نام پرونده آب و فاضلاب را بنام خود بنماید.
زمان لازم برای ارائه خدمت :   توسط شرکت ذی ربط تعیین میگردد 
مراحل ارائه خدمت : 

1- تکمیل فرم مخصوص تغییر نام با مراجعه مشترک به قسمت پذیرش پیشخوانهای دولت(شهرهای لواسان، کیلان، ارجمند و آبعلی فاقد پیشخوان دولت بوده و مشترکین بایستی به شرکت آب و فاضلاب منطقه خود مراجعه نمایند.)

2- پرداخت مبلغ تغییر نام و ثبت در پرونده

3- بررسی پرونده درخصوص عدم بدهی انشعاب و آب بهاء
4-اعلام نام جدید جهت تغیر در سیستم مکانیزه آب بهاء
مدارک لارم :  
1-  سند مالکیت و فتوکپی آن ( صلح نامه حقوقی ،حکم دادگاه یا مراجع ذیصلاح)
2- قبض آب
3- کپی شناسنامه مالک