نام خدمت : تغییر قطر انشعاب یا ظرفیت قراردادی آب / فاضلاب
 
شرح خدمت :  متناسب کردن ظرفیت استفاده از انشعاب با نیاز مشترک
واحدهای درگیر در ارایه خدمت :  اداره آب و فاضلاب و مشترک
 مفاهیم :
برای افزایش ظرفیت قراردادی یاقطر انشعاب کلیه مشترکین یا استفاده کنندگان از آب و خدمات دفع فاضلاب می توانند درخواست افزایش ظرفیت انشعاب قراردادی را ( به نام صاحب انشعاب) بنماید، انجام درخواست منوط به وجود امکانات لازم برای شرکت می باشد .
کلیه مشترکین می توانند درخواست کاهش قطر یا ظرفیت انشعاب آب و فاضلاب قراردادی خود را بنماید ضمناً هزینه اعمال هر گونه تغییرات در تاسیسات آب و فاضلاب نیز به عهده مشترک است.
زمان لازم برای ارائه خدمت :   -
مراحل ارائه خدمت : 
1) مراجعه مشترک به قسمت پذیرش و تکمیل فرم مخصوص تقاضا
2)بازدید از وضعیت ملک و تشخیص امکان ارائه خدمات
3) محاسبه و تعیین هزینه های مابه التفاوت تغییر ظرفیت  
4) پرداخت مبلغ و ثبت در پرونده
5) اخذ مجوز حفاری از ارگانهای ذیربط و ارائه به کارگاه نصب در مورد افزایش قطر انشعاب
6) حفاری و تغییر قطر انشعاب
تبصره : در هر دو حالت محاسبه هزینه ها براساس تعرفه های جاری می باشد  .
مدارک مورد نیاز :
1-     سند مالکیت یا اسناد مثبت دیگر
2-    قبض آب
3-     ارائه مدرکی جهت تعیین حجم آب مورد تقاضا ( جهت کاربریهای غیر مسکونی )