نام خدمت : اصلاح قبوض مصرفی آب
 
شرح خدمت :  انجام هر گونه درخواست جهت اعتراض به قبض آب بها  
واحدهای درگیر در ارایه خدمت :  اداره آب و فاضلاب و مشترک
 مفاهیم :  
در صورتی که مشترک نسبت به آیتم های موجود در قبوض مصرفی آب شامل اطلاعات مختلف از جمله تاریخ قرائت قبلی و فعلی،شماره کنتور قبلی و فعلی، میزان مصرف ، قطر انشعاب نوع کاربری اعتراض داشته باشد می تواند با مراجعه به شرکت اعتراض نماید .
زمان لازم برای ارائه خدمت :  توسط شرکت ذی ربط تعیین می گردد. 
مراحل ارائه خدمت : 
1- مراجعه به قسمت کنتور نویسی منطقه همراه با در دست داشتن قبوض یاد شده
2- قرائت کنتور توسط مامور اداره آب و فاضلاب در صورت نیاز .
3- اعمال اصلاحات لازم در قبض
4-صدور قبض المثنی
5- پرداخت توسط مشترک
مدارک مورد نیاز :
- قبض آب