نام خدمت : درخواست برقراری انشعاب فاضلاب
شرح خدمت : تقاضای انشعاب فاضلاب بمنظور دفع بهداشتی فاضلاب
واحدهای درگیر در ارایه خدمت :  اداره آب و فاضلاب ، متقاضی انشعاب فاضلاب وسایر ارگان های ذیربط (شهرداری – راهنمایی و رانندگی و...)
 مفاهیم : ‌فراهم بودن امکان تخلیه و دفع فاضلاب به شبکه جمع آوری عمومی فاضلاب به تناسب تعداد واحدها،حجم مصرف ، ظرفیت قراردادی و مشخصات توافق شده درقرارداد برقراری انشعاب فاضلاب ، اعم از اینکه مشترک از این ظرفیت استفاده نماید یا ننماید.
شرایط درخواست :
الف ) دارا بودن انشعاب آب ملک
ب) جدا بودن شبکه جمع آوری آب باران از شبکه فاضلاب ملک
ج) در صورتی که کاربری محل صنعتی است شرایط نصب توسط قسمت فنی بهره برداری تعیین وپس از بررسی انشعاب نصب خواهد شد.
زمان لازم برای ارائه خدمت :  توسط شرکت ذی ربط تعیین میگردد.
مراحل ارائه خدمت : 
1. مراجعه متقاضی به قسمت پذیرش و تکمیل فرم مخصوص تقاضا
2. تائید امکان فنی نصب توسط قسمت فنی بهره برداری
3. تحویل قسمت دوم فرم تقاضا و اعلام تاریخ بازدید از ملک به مشترک
4. بازدید از محل جهت بررسی امکانات و شرایط نصب فاضلاب توسط قسمت فنی بهره برداری
5. محاسبه و تعیین حق انشعاب و هزینه نصب انشعاب فاضلاب
6.پرداخت مبلغ و ثبت در پرونده
7. معرفی مشترک جهت اخذ مجوز حفاری از ارگانهای ذیربط
8. ارائه مجوز حفاری به قسمت کارگاه نصب توسط مشترک
9. حفاری و نصب انشعاب فاضلاب و ترمیم محل حفاری توسط اداره آب و فاضلاب
مدارک مورد نیاز :
1-سند مالکیت یا اسناد مثبته دیگر (برگ واگذاری یا اجاره نامه اداره اوقاف)
2-مدارک مستند جهت تعیین منطقه شهرداری
3-مدارک مستند جهت تعیین تعداد واحد  
4- فتوکپی شناسنامه مالک
5- قبض آب بهاء ( در صورت وجود انشعاب آب )
( موارد 3و 4 اجباری نیست ولی ارائه آن می تواند در تسریع انجام خدمات موثر باشد)
تبصره : برای انشعاباتی که دارای یک انشعاب آب بوده و نیاز به چندین انشعاب فاضلاب جهت استفاده از شبکه جمع آوری می باشد در صورت وجود امکانات فنی با پرداخت هزینه نصب انشعاب فاضلاب اضافه قابل واگذاری می باشد .