نام خدمت : تغییر قطر انشعاب ، تغییر کاربری مصرف و تغییر واحد آب و فاضلاب
شرح خدمت :  متناسب کردن ظرفیت استفاده از انشعاب با نیاز مشترک (تصحیح قرارداد)
واحدهای درگیر در ارایه خدمت :  اداره آب و فاضلاب و مشترک
 مفاهیم : 
کلیه مشترکین می توانند درخواست تغییر قطر انشعاب، تغییر کاربری مصرف و تغییر واحد آب و فاضلاب خود را ارائه نمایند ضمناً هزینه اعمال هر گونه تغییرات در تاسیسات آب و فاضلاب نیز به عهده مشترک است.
زمان لازم برای ارائه خدمت :   توسط شرکت ذی ربط تعیین میگردد.
مراحل ارائه خدمت : 
1) مراجعه مشترک به قسمت پذیرش و تکمیل فرم مخصوص تقاضا
2)بازدید از وضعیت ملک و تشخیص امکان ارائه خدمات
3) محاسبه و تعیین هزینه های مابه التفاوت تغییر ظرفیت  
4) پرداخت مبلغ و ثبت در پرونده
5) اخذ مجوز حفاری از ارگانهای ذیربط و ارائه به کارگاه نصب در مورد افزایش قطر انشعاب
6) حفاری و تغییر قطر انشعاب
تبصره : در هر دو حالت محاسبه هزینه ها براساس تعرفه های جاری می باشد  .
مدارک مورد نیاز :
1-  سند مالکیت یا اسناد مثبت دیگر
2- قبض آب
3-     ارائه مدرکی جهت تعیین حجم آب مورد تقاضا ( جهت کاربریهای غیر مسکونی )