نام خدمت : درخواست برقراری  انشعاب آب

 

شرح خدمت : خدمات آب عبارتست از در دسترس قراردادن و فراهم بودن امکان برداشت و استفاده آب از شبکه آبرسانی توسط انشعاب آب و وسایل اندازه گیری (کنتور) ، با ظرفیت مشخص و با فشار متعارف و کیفیت مناسب (در نقطه تحویل) اعم از اینکه مشترک از این ظرفیت استفاده نماید یا ننماید.

واحدهای درگیر در ارایه خدمت :  اداره آب وفاضلاب ، متقاضی انشعاب آب و سایر ارگانهای ذیربط مانند (شهرداری، راهنمایی و رانندگی و...)

 مفاهیم :  

هر شخصی حقیقی یا حقوقی می تواند برای هر واحد مسکونی ، تجاری ، عمومی ، تولیدی و غیره در محدوده خدماتی شرکت درخواست برقراری یا تغییر در مشخصات انشعاب آب و فاضلاب را بنماید. قبول درخواست برقراری ( یا تغییر در مشخصات) انشعاب منوط به حصول شرایط زیر است:

الف) شرکت ظرفیت و امکانات لازم جهت برقراری و یا تغییر انشعاب مورد نیاز متقاضی را در محل مورد تقاضا داشته باشد

ب) ملک مورد نظر متقاضی کاملاً محصور و عملاً منفک از املاک مجاور بوده و بر و کف معبر در محل ملک توسط شهرداری مشخص شده باشد.

ج) موانعی برای انجام کار شرکت از جمله حفاری محل مورد نظر وجود نداشته باشد.

د) متقاضی هیچگونه بدهی بابت بهای آب و فاضلاب در محل مورد نظر و یا هر محل دیگری به شرکت یا سایر شرکتهای آب و فاضلاب وابسته به وزارت نیرو نداشته باشد.

هـ) در صورت وجود امکانات فنی مراحل تقاضای انشعاب آب وفاضلاب همزمان انجام می گیرد.

زمان لازم برای ارائه خدمت :   توسط شرکت ذی ربط تعیین میگردد.

مراحل ارائه خدمت : 

1.      تکمیل فرم مخصوص درخواست بصورت حضوری و یا مراجعه متقاضی به دفاتر پیشخوان دولت محل سکونت و ارسال الکترونیکی آن و دریافت شماره پیگیری

2.      تحویل قسمت دوم فرم تقاضا و اعلام تاریخ بازدید ملک به متقاضی

3.      سند مالکیت یا اسناد مثبته دیگر ( قولنامه با برگ واگذاری ) با فتوکپی

4.      پروانه ساختمان یا مجوز شهرداری و به همراه کپی مدارک
(سایر کاربری ها با ارائه مجوزهای لازم از ادارات ذیربط)

5.      شماره ردیف نزدیکترین انشعاب به ملک یا قبض آن یا کدپستی - شماره تلفن تماس با مشترک

6.      فتوکپی شناسنامه و کارت ملی مالک

7.      بازدید از محل و ارزیابی ملک (توسط ارزیاب)

8.      تائید امکان فنی واگذاری انشعاب آب توسط قسمت فنی بهره برداری

9.      معرفی متقاضی جهت اخذ مجوز حفاری از ارگانهای ذیربط( پذیرش منطقه)

10.  محاسبه و تعیین حق و هزینه های برقراری انشعاب آب ( پذیرش منطقه)

11.  پرداخت مبلغ توسط مشترک و ثبت در پرونده ( پذیرش منطقه)

12.  ارائه مجوز حفاری به قسمت کارگاه نصب (متقاضی)

13.  حفاری و نصب انشعاب و تحویل انشعاب به مشترک و سپس پرسازی و روسازی محل حفاری توسط )واحد نصب انشعابات) مدارک لازم

توضیح: روند درخواست آب ساخت و ساز مشابه تقاضای جدید است بادرنظرگرفتن موارد زیر :

شرکت مسئولیتی در قبال تامین آب برای ساخت و ساز بنا نداشته و در صورت وجود امکانات فنی شرکت می تواند برای ساخت و سازهای کلیه کاربریها با عقد قرارداد نسبت به برقراری انشعاب با رعایت این نکات اقدام نماید:

·         بر اساس اطلاعات مندرج در پروانه ساختمانی مبلغ حق انشعاب محاسبه و دریافت می گردد

·         پس از اتمام عملیات ساختمانی با مراجعه و اطلاع مشترک ، ساختمان توسط ارزیاب شرکت ارزیابی می گردد و مشترک مکلف به پرداخت ما به التفاوت اضافی احتمالی نسبت به مبلغ اولیه خواهد بود.

·         تا قبل از اتمام ساختمان قبوض آب بها و بر اساس تعرفه آب آزاد محاسبه و ارسال می گردد. پس از تکمیل ساختمان ( تا مرحله نصب دربهای ساختمان و قابل تشخیص بودن واحدها و کاربری ) با مراجعه و اطلاع مشترک ارزیابی و تسویه پرونده انجام و آب ساخت و ساز تبدیل به آب دائم خواهد شد.