> امکان نقل و انتقال آب از ملکی به ملک دیگر وجود ندارد .
 > هر گونه دست کاری در کنتور و اتصالات مر بوط به آن ممنوع می باشد .
 > بمنظور تسهیل درامرقرائت کنتور لطفا " از ایجاد مانع روی دریچه اتاقچه کنتور خودداری نمایید .
 > از پلاک نصب شده بمنظور شناسایی هر چه بهتر ملک و کنتور ، مراقبت نمایید .