شرکت آب و فاضلاب استان تهران/مناقصه ها و مزایده ها

عنوانشمارهتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهنوعوضعیت
25245/19110 ۱۶ دی ۱۳۹۹ ۳۰ دی ۱۳۹۹ ۸ دی ۱۳۹۹ مناقصه
٢٥٤٠١/١٩١١٠ ۲۲ دی ۱۳۹۹ ۵ بهمن ۱۳۹۹ ۵ بهمن ۱۳۹۹ مناقصه
٢٥٤٠٣/١٩١١٠ ۲۲ دی ۱۳۹۹ ۷ بهمن ۱۳۹۹ ۱۵ دی ۱۳۹۹ مناقصه
25139/19110 ۱۳ دی ۱۳۹۹ ۲۴ دی ۱۳۹۹ ۶ دی ۱۳۹۹ مناقصه
25136/19110 ۱۳ دی ۱۳۹۹ ۲۴ دی ۱۳۹۹ ۶ دی ۱۳۹۹ مناقصه
25142/19110 ۱۱ دی ۱۳۹۹ ۲۲ دی ۱۳۹۹ ۴ دی ۱۳۹۹ مناقصه
25093/19110 ۱۵ دی ۱۳۹۹ ۱۶ دی ۱۳۹۹ ۳ دی ۱۳۹۹ مزایده
24812/19110 ۲ دی ۱۳۹۹ ۲۱ دی ۱۳۹۹ ۲۷ آذر ۱۳۹۹ مناقصه
24368/19110 ۱۶ آذر ۱۳۹۹ ۵ آذر ۱۳۹۹ ۵ آذر ۱۳۹۹ مناقصه
24102/19110 ۸ آذر ۱۳۹۹ ۲۳ آذر ۱۳۹۹ ۲۷ آبان ۱۳۹۹ مناقصه
24103/19110 ۸ آذر ۱۳۹۹ ۲۳ آذر ۱۳۹۹ ۲۷ آبان ۱۳۹۹ مناقصه
23991/19110 ۲۸ آبان ۱۳۹۹ ۱۰ آذر ۱۳۹۹ ۲۱ آبان ۱۳۹۹ مناقصه
23995/19110 ۲۸ آبان ۱۳۹۹ ۱۰ آذر ۱۳۹۹ ۲۲ آبان ۱۳۹۹ مناقصه
23199/19110 ۲۸ مهر ۱۳۹۹ ۱۱ آبان ۱۳۹۹ ۲۱ مهر ۱۳۹۹ مناقصه
23205/19110 ۱۹ آبان ۱۳۹۹ ۱۹ آبان ۱۳۹۹ ۲۱ مهر ۱۳۹۹ مناقصه
23149/19110 ۲۷ مهر ۱۳۹۹ ۱۱ آبان ۱۳۹۹ ۱۹ مهر ۱۳۹۹ مناقصه
23066/19110 ۲۲ مهر ۱۳۹۹ ۷ آبان ۱۳۹۹ ۱۵ مهر ۱۳۹۹ مناقصه
22916/19110 ۲۹ مهر ۱۳۹۹ ۸ مهر ۱۳۹۹ مناقصه
22911/19110 ۱۴ مهر ۱۳۹۹ ۳۰ مهر ۱۳۹۹ ۸ مهر ۱۳۹۹ مناقصه
22940/19110 ۱۶ مهر ۱۳۹۹ ۶ آبان ۱۳۹۹ ۹ مهر ۱۳۹۹ مناقصه