عنوانشمارهتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهنوعوضعیت
14194/19110 ۱۹ آبان ۱۳۹۸ ۱۹ آبان ۱۳۹۸ ۲۳ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
14193/19110 ۱۹ آبان ۱۳۹۸ ۲۲ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
14130/19110 ۲۹ مهر ۱۳۹۸ ۱۴ آبان ۱۳۹۸ ۲۰ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
14012/19110 ۲۳ مهر ۱۳۹۸ ۱۱ آبان ۱۳۹۸ ۱۵ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
14011/19110 ۲۳ مهر ۱۳۹۸ ۱۱ آبان ۱۳۹۸ ۱۵ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
13842/19110 ۱ آبان ۱۳۹۸ ۱۳ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
13860/19110 ۱۲ آبان ۱۳۹۸ ۱۳ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
13792/19110 ۱ آبان ۱۳۹۸ ۷ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
13791/19110 ۲۹ مهر ۱۳۹۸ ۷ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
13611/19110 ۲۳ مهر ۱۳۹۸ ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ مناقصه
13546/19110 ۲۹ مهر ۱۳۹۸ ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ مناقصه
13258/19110 ۱۰ مهر ۱۳۹۸ ۱۳ شهریور ۱۳۹۸ مناقصه
13193/19110 ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ مناقصه
12999/19110 ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ ۴ شهریور ۱۳۹۸ مناقصه
12912/19110 ۹ شهریور ۱۳۹۸ ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ مناقصه
12434/19110 ۶ شهریور ۱۳۹۸ ۹ مرداد ۱۳۹۸ مناقصه
12363/19110 ۷ مرداد ۱۳۹۸ مناقصه
12305/19110 ۴ شهریور ۱۳۹۸ ۵ مرداد ۱۳۹۸ مناقصه
12303/19110 ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ ۵ مرداد ۱۳۹۸ مناقصه
11922/19223 ۱۵ مرداد ۱۳۹۸ ۲۲ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
صفحه ۱ از ۶ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.