عنوانشمارهتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهنوعوضعیت
12434/19110 ۶ شهریور ۱۳۹۸ ۹ مرداد ۱۳۹۸ مناقصه
12363/19110 ۷ مرداد ۱۳۹۸ مناقصه
12305/19110 ۴ شهریور ۱۳۹۸ ۵ مرداد ۱۳۹۸ مناقصه
12303/19110 ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ ۵ مرداد ۱۳۹۸ مناقصه
11922/19223 ۱۵ مرداد ۱۳۹۸ ۲۲ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
11590/19223 مناقصه
11505/19223 ۱۵ تیر ۱۳۹۸ ۲۶ تیر ۱۳۹۸ ۵ تیر ۱۳۹۸ مناقصه
10463/19110 ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ ۳ تیر ۱۳۹۸ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ مناقصه
10347/19110 ۷ خرداد ۱۳۹۸ ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ مناقصه
9359/19110 ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ مناقصه
9274/19110 ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ مناقصه
9062/19110 ۱۹ فروردین ۱۳۹۸ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ مناقصه
8668/19110 ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ ۱۸ فروردین ۱۳۹۸ ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ مناقصه
8575/19110 ۲۵ فروردین ۱۳۹۸ ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ مناقصه
8579/19110 ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ ۱۹ فروردین ۱۳۹۸ ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ مناقصه
8574/19110 ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ ۲۵ فروردین ۱۳۹۸ ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ مناقصه
8357/19110 ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ ۵ اسفند ۱۳۹۷ مناقصه
8370/119110 ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ ۲۶ اسفند ۱۳۹۷ ۶ اسفند ۱۳۹۷ مناقصه
7833/19110 ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ مناقصه
7593/19110 ۸ اسفند ۱۳۹۷ ۶ بهمن ۱۳۹۷ مناقصه
صفحه ۱ از ۶ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.