عنوانشمارهتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهنوعوضعیت
15037/19110 ۱۷ آذر ۱۳۹۸ ۳ دی ۱۳۹۸ ۵ آذر ۱۳۹۸ مناقصه
14989/19110 ۱۳ آذر ۱۳۹۸ ۱ دی ۱۳۹۸ ۴ آذر ۱۳۹۸ مناقصه
14940/19110 ۱۱ آذر ۱۳۹۸ ۲۶ آذر ۱۳۹۸ ۲ آذر ۱۳۹۸ مناقصه
14833/19110 ۱۹ آذر ۱۳۹۸ ۲۶ آبان ۱۳۹۸ مناقصه
14758/19110 ۲۸ آبان ۱۳۹۸ ۱۲ آذر ۱۳۹۸ ۲۱ آبان ۱۳۹۸ مناقصه
14759/19110 ۲۹ آبان ۱۳۹۸ ۱۲ آذر ۱۳۹۸ ۲۱ آبان ۱۳۹۸ مناقصه
14423/19110 ۴ آذر ۱۳۹۸ ۴ آبان ۱۳۹۸ مناقصه
14424/19110 ۱۳ آبان ۱۳۹۸ ۲۷ آبان ۱۳۹۸ ۴ آبان ۱۳۹۸ مناقصه
14425/19110 ۱۸ آبان ۱۳۹۸ ۴ آذر ۱۳۹۸ ۴ آبان ۱۳۹۸ مناقصه
14426/19110 ۴ آذر ۱۳۹۸ ۴ آبان ۱۳۹۸ مناقصه
14194/19110 ۱۹ آبان ۱۳۹۸ ۱۹ آبان ۱۳۹۸ ۲۳ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
14193/19110 ۱۹ آبان ۱۳۹۸ ۲۲ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
14130/19110 ۲۹ مهر ۱۳۹۸ ۱۴ آبان ۱۳۹۸ ۲۰ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
14012/19110 ۲۳ مهر ۱۳۹۸ ۱۱ آبان ۱۳۹۸ ۱۵ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
14011/19110 ۲۳ مهر ۱۳۹۸ ۱۱ آبان ۱۳۹۸ ۱۵ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
13842/19110 ۱ آبان ۱۳۹۸ ۱۳ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
13860/19110 ۱۲ آبان ۱۳۹۸ ۱۳ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
13792/19110 ۱ آبان ۱۳۹۸ ۷ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
13791/19110 ۲۹ مهر ۱۳۹۸ ۷ مهر ۱۳۹۸ مناقصه
13611/19110 ۲۳ مهر ۱۳۹۸ ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ مناقصه
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.