عنوانشمارهتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهنوعوضعیت
2420/19110 ۲ مرداد ۱۳۹۷ ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ مناقصه
2266/19110 ۲۳ تیر ۱۳۹۷ ۶ مرداد ۱۳۹۷ مناقصه
2206/19110 ۲۳ تیر ۱۳۹۷ ۶ مرداد ۱۳۹۷ مناقصه
2147/19110 ۱۹ تیر ۱۳۹۷ ۲ مرداد ۱۳۹۷ مناقصه
2141/19110 ۱۶ تیر ۱۳۹۷ ۳۱ تیر ۱۳۹۷ مناقصه
2137/19110 ۱۶ تیر ۱۳۹۷ ۳۱ تیر ۱۳۹۷ مناقصه
2138/19110 ۶ مرداد ۱۳۹۷ ۷ مرداد ۱۳۹۷ مناقصه
1992/19110 ۱۳ تیر ۱۳۹۷ ۲۷ تیر ۱۳۹۷ مناقصه
1885/19110 ۱۳ تیر ۱۳۹۷ ۲ مرداد ۱۳۹۷ مناقصه
1847/19110 ۱۳ تیر ۱۳۹۷ مناقصه
1848/19110 ۶ تیر ۱۳۹۷ ۲۴ تیر ۱۳۹۷ مناقصه
1665/19110 ۶ تیر ۱۳۹۷ مناقصه
1461/19110 ۶ تیر ۱۳۹۷ ۹ تیر ۱۳۹۷ مناقصه
1366/19110 ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ ۱۰ تیر ۱۳۹۷ مناقصه
1367/19110 ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ ۱۰ تیر ۱۳۹۷ مناقصه
1370/19110 ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ ۶ تیر ۱۳۹۷ مناقصه
1371/19110 ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ ۶ تیر ۱۳۹۷ مناقصه
859/19110 ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه
867/19110 ۵ خرداد ۱۳۹۷ ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه
868/19110 ۵ خرداد ۱۳۹۷ ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ مناقصه
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.