شرکت آب و فاضلاب استان تهران/مناقصه ها و مزایده ها

عنوانشمارهتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهنوعوضعیت
28964/19110 مناقصه
28825/19110 مناقصه
28550/19110 مناقصه
28499/19110 مناقصه
28194/19110 مناقصه
28183/19110 مناقصه
28192/19110 مناقصه
28193/19110 مناقصه
28310/19110 مناقصه
28181/19110 مناقصه
28143/19110 مناقصه
28142/19110 مناقصه
28141/19110 مناقصه
28140/19110 مناقصه
27860/19110 مناقصه
27862/19110 مناقصه
27982/19110 مناقصه
27981/19110 مناقصه
25245/19110 ۱۶ دی ۱۳۹۹ ۳۰ دی ۱۳۹۹ ۸ دی ۱۳۹۹ مناقصه
٢٥٤٠١/١٩١١٠ ۲۲ دی ۱۳۹۹ ۵ بهمن ۱۳۹۹ ۵ بهمن ۱۳۹۹ مناقصه