عنوانشمارهتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهنوعوضعیت
16383/19110 ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ ۲ بهمن ۱۳۹۸ مناقصه
16299/19110 ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ ۳۰ دی ۱۳۹۸ مناقصه
16311/19110 ۸ بهمن ۱۳۹۸ ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ ۳۰ دی ۱۳۹۸ مناقصه
16200/19110 ۳۰ دی ۱۳۹۸ ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ ۲۳ دی ۱۳۹۸ مناقصه
16199/19110 ۲۹ دی ۱۳۹۸ ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ ۲۳ دی ۱۳۹۸ مناقصه
16100/19110 ۲۵ دی ۱۳۹۸ ۸ بهمن ۱۳۹۸ ۱۸ دی ۱۳۹۸ مناقصه
16099/19110 ۲۵ دی ۱۳۹۸ ۸ بهمن ۱۳۹۸ ۱۸ دی ۱۳۹۸ مناقصه
16096/19110 ۲۵ دی ۱۳۹۸ ۸ بهمن ۱۳۹۸ ۱۸ دی ۱۳۹۸ مناقصه
16101/19110 ۲۵ دی ۱۳۹۸ ۸ بهمن ۱۳۹۸ ۱۸ دی ۱۳۹۸ مناقصه
16098/19110 ۲۵ دی ۱۳۹۸ ۸ بهمن ۱۳۹۸ ۱۸ دی ۱۳۹۸ مناقصه
15591/19110 ۱۵ دی ۱۳۹۸ ۳۰ آذر ۱۳۹۸ مناقصه
15590/19110 ۴ دی ۱۳۹۸ ۱۷ دی ۱۳۹۸ ۲۶ آذر ۱۳۹۸ مناقصه
15440/19110 ۱ دی ۱۳۹۸ ۱۴ دی ۱۳۹۸ ۲۳ آذر ۱۳۹۸ مناقصه
15302/19110 ۲۵ آذر ۱۳۹۸ ۱۰ دی ۱۳۹۸ ۱۷ آذر ۱۳۹۸ مناقصه
15301/19110 ۲۵ آذر ۱۳۹۸ ۱۰ دی ۱۳۹۸ ۱۷ آذر ۱۳۹۸ مناقصه
15290/19110 ۱۶ دی ۱۳۹۸ ۱۶ آذر ۱۳۹۸ مناقصه
15293/19110 ۲۳ دی ۱۳۹۸ ۱۶ آذر ۱۳۹۸ مناقصه
15037/19110 ۱۷ آذر ۱۳۹۸ ۳ دی ۱۳۹۸ ۵ آذر ۱۳۹۸ مناقصه
14989/19110 ۱۳ آذر ۱۳۹۸ ۱ دی ۱۳۹۸ ۴ آذر ۱۳۹۸ مناقصه
14940/19110 ۱۱ آذر ۱۳۹۸ ۲۶ آذر ۱۳۹۸ ۲ آذر ۱۳۹۸ مناقصه
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.