شرکت آب و فاضلاب استان تهران/مناقصه ها و مزایده ها

عنوانشمارهتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهنوعوضعیت
23199/19110 ۲۸ مهر ۱۳۹۹ ۱۱ آبان ۱۳۹۹ ۲۱ مهر ۱۳۹۹ مناقصه
23205/19110 ۱۹ آبان ۱۳۹۹ ۱۹ آبان ۱۳۹۹ ۲۱ مهر ۱۳۹۹ مناقصه
23149/19110 ۲۷ مهر ۱۳۹۹ ۱۱ آبان ۱۳۹۹ ۱۹ مهر ۱۳۹۹ مناقصه
23066/19110 ۲۲ مهر ۱۳۹۹ ۷ آبان ۱۳۹۹ ۱۵ مهر ۱۳۹۹ مناقصه
22916/19110 ۲۹ مهر ۱۳۹۹ ۸ مهر ۱۳۹۹ مناقصه
22911/19110 ۱۴ مهر ۱۳۹۹ ۳۰ مهر ۱۳۹۹ ۸ مهر ۱۳۹۹ مناقصه
22940/19110 ۱۶ مهر ۱۳۹۹ ۶ آبان ۱۳۹۹ ۹ مهر ۱۳۹۹ مناقصه
22337/19110 ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ ۱۳ مهر ۱۳۹۹ ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ مناقصه
22165/19110 ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ ۲ مهر ۱۳۹۹ ۱۶ شهریور ۱۳۹۹ مناقصه
21893/19110 ۱۳ شهریور ۱۳۹۹ ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ ۵ شهریور ۱۳۹۹ مناقصه
21612/19110 ۱۰ شهریور ۱۳۹۹ ۲۸ اَمرداد ۱۳۹۹ مناقصه
21529/19110 ۱ شهریور ۱۳۹۹ ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ ۲۶ اَمرداد ۱۳۹۹ مناقصه
21418/19110 ۳۰ اَمرداد ۱۳۹۹ ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ ۲۳ اَمرداد ۱۳۹۹ مناقصه
21048/19110 ۱۵ اَمرداد ۱۳۹۹ ۲۹ اَمرداد ۱۳۹۹ ۸ اَمرداد ۱۳۹۹ مناقصه
21047 ۱۵ اَمرداد ۱۳۹۹ ۲۹ اَمرداد ۱۳۹۹ ۸ اَمرداد ۱۳۹۹ مناقصه
20906/19110 ۱۱ اَمرداد ۱۳۹۹ ۲۷ اَمرداد ۱۳۹۹ ۵ اَمرداد ۱۳۹۹ مناقصه
20907/19110 ۱۱ اَمرداد ۱۳۹۹ ۲۷ اَمرداد ۱۳۹۹ ۵ اَمرداد ۱۳۹۹ مناقصه
20622/19110 ۲ اَمرداد ۱۳۹۹ ۱۵ اَمرداد ۱۳۹۹ ۲۸ تیر ۱۳۹۹ مناقصه
19662/19110 ۳۰ تیر ۱۳۹۹ ۱۲ اَمرداد ۱۳۹۹ ۲۳ تیر ۱۳۹۹ مناقصه
20344/19110 ۲۶ تیر ۱۳۹۹ ۸ اَمرداد ۱۳۹۹ ۱۹ تیر ۱۳۹۹ مناقصه