عنوانشمارهتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهنوعوضعیت
19051/19110 ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ مناقصه
19106/19110 ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ مناقصه
2099070002000004 ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ مناقصه
2099070002000003 ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ مناقصه
18602/19110 ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ مناقصه
18481/19110 ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ مناقصه
18274/19110 ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ مناقصه
17640/19110 ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
17639/19110 ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
17335/19110 ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ ۲۵ اسفند ۱۳۹۸ ۳ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
17340/19110 ۸ اسفند ۱۳۹۸ ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ ۳ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
17330/19110 ۸ اسفند ۱۳۹۸ ۲۱ اسفند ۱۳۹۸ ۳ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
17229/19110 ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ مناقصه
17228/19110 ۷ اسفند ۱۳۹۸ ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ مناقصه
17274/19110 ۷ اسفند ۱۳۹۸ ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ مناقصه
17100/19110 ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ مناقصه
16916/19110 ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ مناقصه
16920/19110 ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ ۱۱ اسفند ۱۳۹۸ مناقصه
16917/19110 ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ ۱۱ اسفند ۱۳۹۸ ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ مناقصه
16685/19110 ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ ۶ اسفند ۱۳۹۸ ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ مناقصه
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.