کلیه مشترکین و ذینفعان شرکت جهت تبادل نظرات و انتقال پیام میتوانند با ارسال پیامک به شماره 200009122 ارتباط برقرار نمایند.