تاریخچه شرکت آبفای شرق استان تهران

شرکت آب وفاضلاب شرق استان تهران به استنادتبصره 2ماده یک قانون تشکیل شرکتهای آب وفاضلاب استانی ،دراواخر دی ماه سال 1373تشکیل گردیدتا درحوزه عمل خودکه محدودبه شهرستانهای دماوند(شامل شهرهای رودهن ،دماوند،کیلان ،آبسرد،آبعلی)فیروزکوه(شامل شهرهای فیروزکوه ،ارجمند)پردیس  (شامل شهرهای بومهن وپردیس)وشمیرانات (شامل شهرهای لواسان ،اوشان،فشم ،میگون و شمشک )نسبت به بهره برداری ازتاسیسات تامین وتوزیع آب وتاسیسات مربوط به جمع آوری ،انتقال وتصفیه دفع فاضلاب فعالیت نماید .