معرفی مدیرعامل و معاونین

 

نام

پست سازمانی

پست الکترونیکی

تلفن تماس

 safdari

مجتبی صفدری

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

TESafdari43@east.tpww.ir

02176504692

    


 


 

قائم مقام مدیرعامل

 

 

02176509484

 

عکس مهندس بقاهی

سعید منصور بقاهی

معاون نظارت بر بهره برداری 

 TEBaghahi45@east.tpww.ir

 

02176517317 


عامری شهرابی 
 معاون مهندسی و توسعه

TEShahrabi95@!east.tpww.ir
 02176515409

 علی اکبرقربان خان

علی اکبر قربان خان

معاون برنامه ریزی و منابع انسانی

TEGhorbankhan13@east.tpww.ir 

02176508797

  

محمدبختیاری

 

معاون مالی و پشتیبانی

TEBakhtiari99@east.tpww.ir
  02176509966 

 مجتبی مظفریان اصفهانی

مجتبی مظفریان اصفهانی

معاون درآمد وامورمشترکین

TEMozafarian32@east.tpww.ir 

02176509393

 

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.