معرفی مدیرعامل و معاونین

 

نام

پست سازمانی

پست الکترونیکی

تلفن تماس

  مدیرعامل محمدی

رحمت اله محمدی

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

R.mohamadi@tpww.ir

02176504692

  سهراب عامری شهرابی

قائم مقام مدیرعامل

TEShahrabi95@!east.tpww.ir

 

02176509484

 

هادیزاده جدید  

مسعود هادیزاده

معاون نظارت بر بهره برداری  02176517317 

 

حمیدرضا حاجی زاده

 سرپرست عاونت مهندسی و توسعه


 02176515409

 علی اکبرقربان خان

علی اکبر قربان خان

معاون برنامه ریزی و منابع انسانی

TEGhorbankhan13@east.tpww.ir 

02176508797

  

عکس معاون مالی و پشتیبانی شرکت-مهندس بختیاریمحمد بختیاری

 

معاون مالی و پشتیبانی

TEBakhtiari99@east.tpww.ir
  02176509966 

 مجتبی مظفریان اصفهانی

مجتبی مظفریان اصفهانی

معاون درآمد وامورمشترکین

TEMozafarian32@east.tpww.ir 

02176509393

 

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.