شرکت آب و فاضلاب استان تهران/درباره ما/معرفی مدیرعامل و معاونین

معرفی مدیرعامل و معاونین

 

نام

پست سازمانی

پست الکترونیکی

تلفن تماس

  مدیرعامل محمدی

رحمت اله محمدی

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

R.mohamadi@tpww.ir

02176504692

  سهراب عامری شهرابی

قائم مقام مدیرعامل

TEShahrabi95@!east.tpww.ir

 

02176509484

مهدی اسدالهی طهرانی سرپرست معاونت نظارت بر بهره برداری  TEShahrabi95@!east.tpww.ir

 

02176517317 

 

حمیدرضا حاجی زاده

 سرپرست عاونت مهندسی و توسعه


 02176515409

  

 
   

02176508797

  

ابراهیم کاظمی

 

سرپرست معاونت مالی و پشتیبانی


  02176509966 

 مجتبی مظفریان اصفهانی

مجتبی مظفریان اصفهانی

معاون درآمد وامورمشترکین

TEMozafarian32@east.tpww.ir 

02176509393