اعضای هیأت مدیره

اعضای هیئت مدیره

رحمت اله محمدی رئیس هیئت مدیره مدیرعامل محمدی
محمود شعبانی
عضو اصلی  
موسی باقری عضو اصلی  
محمد بهمن آبادی
عضو علی البدل بهمن آبادی
سیدمجیدصالحی امیری
عضو علی البدل  سید محید صالحی امیری

تاریخ بروزرسانی : ۳ تیر ۱۳۹۸ ۱۵:۰۶

اطلاعات بیشتر :