ایمیل بخشهای داخلی

نام

نام خانوادگی

نام نقش سازمانی در آبفای شرق استان تهران

آدرس ایمیل

رحمت اله

محمدی

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

        R.mohamadi@tpww.ir    

حمیدرضا

پسندیده

رییس دفتر هیات مدیره و مدیرعامل

TEPASANDIDEH18@tpww.ir

 سهراب

 عامری شهرابی

               قائم مقام مدیرعامل

TEShahrabi95@east.tpww.ir

مهران

همدانی

مسئول بازرسی و رسیدگی به شکایات

   TEHamedani42@east.tpww.ir

عباسعلی

گلبازی

سرپرست اداره آب و فاضلاب آبسرد

TEGolbazi05@east.tpww.ir

اسدالله

سلطان محمدی

سرپرست مدیریت آب و فاضلاب پردیس

TEMohammadi69@east.tpww.ir

مهدی

حیدری

مدیر دفتر حقوقی

teheydari70@east.tpww.ir

صابر

احمدی

مدیر امورآب و فاضلاب فیروزکوه

teahmadi14@east.tpww.ir

علی اصغر

آخوندبابا

سرپرست اداره آب و فاضلاب ارجمند

TEAkhoundbaba64@east.tpww.ir

بهنام

باقری

سرپرست اداره آب و فاضلاب کیلان

TEBagheri75@east.tpww.ir

رابعه 

     کیانی

سرپرست دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

TEkiani55@east.tpww.ir

میرمحمد

حسینی

مدیر دفتر حراست و امور محرمانه

TEHosseini65@east.tpww.ir

علی اکبر

قربان خان

معاون برنامه ریزی ومنابع انسانی

TEGhorbankhan13@east.tpww.ir

مسعود

هادیزاده

مدیر امور آب و فاضلاب رودهن

TEHadizadeh33@east.tpww.ir

مهدی

واعظی

مدیرامورآب وفاضلاب رودبارقصران

TEVaezi44@east.tpww.ir

مجتبی

مظفریان

معاون درآمدوامورمشترکین

TEMozafarian32@east.tpww.ir

رضا

جعفری

مدیرامورآب وفاضلاب بومهن

TEJafari94@east.tpww.ir

مهدی

مقدسی زاده

مدیریت آب وفاضلاب لواسان

TEMoghadasi84@east.tpww.ir

فرید

شمس

رییس اداره آب و فاضلاب آبعلی

TEShams07@east.tpww.ir

سعید

منصور بقاهی

معاون بهره برداری

TEBaghahi45@east.tpww.ir

محمد

بختیاری

سرپرست معاونت مالی و پشتیبانی

TEBakhtiari99@east.tpww.ir

عنایت ا... 

    ویسی

معاونت مهندسی و توسعه

TEveysi@east.tpww.ir

مراد

فرحت

مدیریت آب و فاضلاب دماوند

TEFarhat70@east.tpww.ir