تماس با ما

   

 شماره تلفن های داخلی

 دانلود فایل

  

مدیریت عامل

02176504692

معاونت مالی وپشتیبانی

02176509966

معاونت درآمد و امورمشترکین 

02176509393

معاونت مهندسی و توسعه

02176515409

معاونت نظارت بر بهره برداری

02176517317

امورمالی

02176504683

امور اداری

02176513231

خدمات عمومی

02176504684

روابط عمومی

02176504682

دفتر حقوقی

02176238720

 امور قراردادها

 02176511316

حراست

02176504691

دبیرخانه

02176503117

فکس مدیریت عامل

02176504301

فکس دبیرخانه

02176503117

 

نشانی : رودهن - خیابان پاسداران - بالاتر از زمین فوتبال

برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.