بسمه تعالی

اساسنامه شرکت آب و فاضلاب  شرق استان تهران که به موجب قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 11/10/69 مجلس شورای اسلامی در تاریخ 25/10/1373 تاسیس و به شماره 226 مورخ 25/10/1373 در اداره ثبت شهرستان دماوند به ثبت رسیده است در چارچوب تبصره 2 ماده1 قاونو فوق الذکر و اصلاحات بعدی آن  بشرح زیر اصلاح می گردد: 

اساسنامه شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران

(سهامی خاص)

فصل اول- کلیات و سرمایه

ماده 1ـ نام شرکت: شرکت سهامی آب و فاضلاب شرق استان تهران (سهامی خاص) به استناد تبصره 2ماده1 قانون تشکیل شرکتهای اب و فاضلاب مصوب 11/10/1369 مجلس شورای اسلامی تاسیس و از این پس در این اساسنامه شرکت نامیده میشود.

ماده 2ـ هدف شرکت: ایجاد و بهره برداری تاسیسات تامین، تقسیم و توزیع آب شرب و بهداشتی، ایجاد و بهره برداری از تاسیسات مرتبط با جمع آوری، انتقال، تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب در حوزه عمل شرکت در چهارچوب سیاستهای شرکت آب و فاضلاب استان تهران و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و وزارت نیرو .

ماده 3ـ مرکز و حوزه فعالیت: مرکز اصلی شرکت در شهر رودهن و حوزه خدماتی آن محدوده قانونی شهرهائیست که توسط رئیس مجمع عمومی تعیین خواهد شد.

تبصره 1: با توجه به گستردگی حوزه فعالیت و به منظور تسهیل و تسریع در ارائه خدمات به مردم، شرکت میتواند با تصویب مجمع عمومی و در صورت نیاز نسبت به ایجاد شعب یا نمایندگیهایی که در مناطق مختلف تحت پوشش اقدام و قسمتی از اختیارات خود را به آنها واگذار نماید.

تبصره 2: تاسیسات مرتبط با فعالیت شرکت میتواند در خارج از محدوده قانونی حوزه فعالیت نیز مستقر باشد.

ماده 4ـ شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل واستقلال مالی میباشد و امور آن براساس قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 11/10/69 و ضوابط، قوانین و سایر مقررات ذیربط و مندرجات این اساسنامه و در چهارچوب اصول بازرگانی، آئین نامه های استخدامی، مالی و معاملاتی خود اداره می شوند.

ماده 5ـ مدت شرکت: مدت شرکت از تاریخ تاسیس نامحدود است .

ماده 6ـ سرمایه شرکت:

سرمایه شرکت عبارتست از مبلغ پانصد میلیون ریال که به یکهزار سهم پانصد هزار ریالی با نام (تماماً پرداخت شده)، تقسیم شده که تعداد 980 سهم آن متعلق به شرکت آب و فاضلاب استان تهران و 5 سهم آن متعلق به شرکت سرمایه گذاری ساتکاب و شرکتهای آب و فاضلاب غرب استان تهران ، شهر تهران، و شرکت فاضلاب تهران هرکدام دارای 5 سهم میباشد.

تبصره : نقل و انتقال سهام با تصویب مجمع عمومی انجام میگیرد.

فصل دوم- موضوع فعالیت و وظایف شرکت

ماده 7 - موضوع فعالیت: برای نیل به اهداف مندرج در این اساسنامه ، شرکت با رعایت مقررات و قوانین ذیربط مجاز به اقدامات زیر خواهد بود:

1ـ7ـ انجام هر گونه فعالیت در راستای آبرسانی برای مصارف خانگی، عمومی، صنعتی، تجاری و غیره و جمع آوری، انتقال، تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب .

2-7- مطالعه و اجرای طرحهای ایجاد و توسعه تاسیسات مربوط به تامین ،انتقال،تصفیه و توزیع آب آشامیدنی و بهداشتی.

3-7- مطالعه و اجرای طرحهای ایجاد و توسعه تاسیسات مربوط به جمع آوری ،انتقال،تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب.

4-7- رعایت اصول بهداشتی ، کنترل کیفی و استانداردهای مورد عمل وزارت نیرو در مراحل آبرسانی وجمع آوری دفع فاضلاب.

5-7- بهره برداری ، تعمیر، نگهداری ، مرمت ، بازسازی و توسعه کلیه تاسیسات تامین ، تصفیه ، انتقال ، ذخیره و توزیع آب و همچنین جمع آوری انتقال، تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب و حفاظت از حریم آنها.

6-7- اخذ هرگونه وام و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی با اخذ مجوز از مجمع عمومی و سایر مراجع قانونی ذیربط.

7-7- استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی برای انجام امور مطالعاتی ،اجرایی، بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب و فاضلاب و خدمات مشترکین به منظور کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری و ارتقاء سطح خدمات.

8-7- انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که برای مقاصد شرکت ضروری و مرتبط بوده و به صرفه و صلاح آن باشد.

فصل سوم- ارکان شرکت

ماده 8ـ ارکان شرکت عبارتست از:

الف) مجمع عمومی

ب) هیئت مدیره و مدیر عامل

ج) بازرس ( حسابرس)

الف) مجمع عمومی

ماده 9ـ اعضا مجمع عمومی متشکل از: مدیران عامل (یا نمایندگان) شرکتهای سهامدار میباشد. ریاست مجمع عمومی بعهده مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران میباشد.

ماده 10- مجامع عمومی شرکت عبارتند از:

1-10- مجمع عمومی عادی

2-10- مجمع عمومی فوق العاده

ماده 11- دعوت مجمع عمومی اعم از عادی و فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه حداقل 10 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی باستناد مواد 98 و 97 قانون تجارت بعمل خواهد آمد.

ماده 12- وظائف و اختیارات مجمع عمومی عادی بشرح زیر میباشد:

1-12- اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست کلی و برنامه ریزی های عملیاتی شرکت.

2-12- رسیدگی ، اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه مدیران و بازرس شرکت و صورتهای مالی و بودجه شرکت.

3-12- اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته ها و نحوه تصمیم سود ویژه شرکت برابر مقررات مربوطه.

4-12- انتخاب و عزل و نصب اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل و بازرس قانونی(حسابرس) شرکت

5-12- تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل

6-12- تعیین حق الزحمه بازرس قانونی شرکت

7-12- تعیین و انتخاب روزنامه کثیر الانتشار که باید آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر گردد.

8-12- تصویب آیین نامه های مالی ، معاملاتی ، استخدامی و رفاهی شرکت در راستای سیاستهای شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و وزارت نیرو

9-12- اتخاذ تصمیم در مورد مطالبات مشکوک الوصول.

10-12- تصویب ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پستهای سازمانی مورد نیاز و برنامه های جذب نیروی انسانی مورد نیاز

11-12- اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه مستلزم تصویب مجمع عادی شرکت است و سایر مواردی که در دستور جلسه مجمع قید شده است.

تبصره: به منظور تسهیل و تسریع در امور و ایجاد رویه واحد در کلیه شرکتهای آب و فاضلاب زیرمجموعه شرکت آب و فاضلاب استان تهران ، کلیه اعضای مجمع عمومی اختیارات خودرا در تصویب تشکیلات سازمانی ، آئین نامه های اداری ، استخدامی ، مالی و معاملاتی و عزل و نصب اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل و بازرس قانونی ، انتخاب و تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیئت مدیره و حق الزحمه بازرس قانونی و حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره و انتخاب نمایندگان موضوع بند ه ماده 84 قانون محاسبات عمومی به رئیس مجمع عمومی تفویض نمودند.

ماده 13ـ مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تصویب بودجه شرکت و رسیدگی به سایر موضوعات مذکور در دستور جلسه تشکیل خواهد شد.

ماده 14ـ وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر می باشد:

1ـ14ـ اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت.

2ـ14ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت.

3ـ14ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت در چهارچوب قانون و تعیین مدیران تصفیه.

ب) هیئت مدیره و مدیر عامل

ماده 15- هیئت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی (که یکی از آنها مدیرعامل میباشد) و دو نفر عضو علی البدل خواهند بود که برای مدت دوسال از بین سهامداران انتخاب میشوند و پس از انقضاء مدت زمانی که تجدید انتخاب بعمل نیامده در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعد بلامانع است.

تبصره : اعضای هیئت مدیره باید حداقل دارای یک سهم از سهام شرکت باشند تا باستناد مواد 114 و 115 قانون تجارت بعنوان سهام وثیقه به صندوق شرکت بسپارند.

ماده 16- جلسات هیئت مدیره حداقل ماهی یک مرتبه به دعوت رئیس هیئت مدیره و با حضور سه نفر از اعضاء اصلی در محل شرکت یا در محلی که رئیس هیئت مدیره تعیین کند ، تشکیل میگرددو تصمیمات با کثریت آراء اتخاذ خواهد شد.اداره جلسات با رئیس هیئت مدیره است.

تبصره : در صورت غیبت یکی از اعضاء اصلی هیئت مدیره از یکی از اعضاء علی البدل برای شرکت در جلسه دعوت خواهد شد و در غیاب رئیس هیئت مدیره یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره بجای وی وظایف محوله را در حدود اختیارات تفویضی انجام میدهد در هر صورت حضور دو سوم از اعضای اصلی در هیئت مدیره الزامی میباشد.

ماده 17 -  هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورتجلسات هیات مدیره در آن با درج نظر مخالفین ثبت و به امضای اعضای حاضر خواهد رسید . مسئولست ابلاغ و پیگیری مصوبات هیئت مدیره با رئیس هیئت مدیره میباشد.

ماده 18- هیئت مدیره برای انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مرتبط با موضوع فعالیت شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد. با رعایت قوانین و مقررات مربوطه دارای اختیارات کامل است. هیئت مدیره همچنین دارای اختیاراتی بدون حصر به شرح زیر میباشد:

1-18- تائید خط مشی شرکت (متضمن اهداف و برنامه ها) و ارائه آن به مجمع عمومی عادی.

2-18-تائید و تصویب برنامه های عملیاتی مدیر عامل شرکت اعم از مالی ، اجرایی و بهره برداری و توسعه تاسیسات در چارچوب بودجه مصوب شرکت.

3-18- رسیدگی و تائید بودجه سالانه ، گزارش عملکرد و صورتهای مالی و ترازنامه شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی

4-18- بررسی و تایید آئین نامه های مالی ، معاملاتی، استخدامی و رفاهی شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی

5-18- پیشنهاد اخذ وام و تسهیلات داخلی و خارجی به مجمع عمومی.

6-18- انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات ، معاملات و فعالیتهای شرکت

7-18- بررسی و پیشنهاد ساختار کلان شرکت و برنامه جذب نیروهای انسانی مربوط به مجمع عمومی.

8-18-ارائه تشکیلات تفصیلی شرکت در چارچوب تشکیلات کلان به مجمع عمومی.

9-18- اتخاذ تصمیم نسبت به رفع اختلاف شرکت با سایرین از نظر ارجاع موارد داوری و یا صلح و سازش با آنها

10-18- بررسی و تائید و تصویب آئین نامه های داخلی لازم برای اداره شرکت

11-18- تشخیص مطالبات مشکوک الوصول و بررسی . پیشنهاد درباره مطالبات لاوصول و ارائه آن برای اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی

12-18- بررسی و اتخاذ تصمیم درمورد مسائلی که رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل در هیئت مدیره مطرح مینماید مگر در موادیکه از وظایف مراجع صلاحیتدار دیگر باشد.

ماده 19- هیئت به مسئولیت خود میتواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید.

ماده 20- هیئت مدیره موظف است یک نسخه از صورتهای مالی و ترازنامه شرکت و گزارش هیئت مدیره را در مهلت مقرر به منظور رسیدگی و اظهار نظر برای بازرس قانونی شرکت ارسال نماید.

تبصره : مبنای تهیه و تنظیم و ارائه صورتهای مالی شرکت استانداردهای لازم الاجرا  حسابداری و در چارچوب ضوابط ابلاغی شرکت آب و فاضلاب استان تهران میباشد.

ماده 21- مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده که برای مدت 2 سال منصوب میشود. مدیر عامل در حدود قوانین و مقررات این اساسنامه مسئول اداره امور شرکت میباشد.مدیر عامل میتواند با مسئولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خودرا به هریک از کارکنان شرکت تفویض نماید.

ماده 22 موارد زیر از مجموعه وظایف و اختیارات مدیر عامل میباشد:

1-22- اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره و مجمع عمومی

2-22- تهیه ، تنظیم و پیشنهاد خط مشی ، برنامه عملیاتی ، بودجه سالانه و آیین نامه های شرکت به هیئت مدیره .

3-22- تهیه ، تنظیم صورتهای مالی سالانه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره

4-22- پیش بینی اعتبار لازم برای خرید پشتیبانی ، فنی ، تحقیقاتی ، تدارکاتی و آموزشی در بودجه شرکت .

5-22- تعیین روشهای اجرایی در چارچوب مقررات و آیین نامه و ابلاغ به واحدهای ذیربط

6-22- اداره امور فنی ، مالی و ادرای و استخدامی شرکت

7-22- پیشنهاد آئین نامه مالی ، معاملاتی و استخدامی و رفاهی شرکت به هیئت مدیره

8-22- پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیئت مدیره در چارچوب مصوبات مجمع عمومی

9-22- نظارت بر حسن اجرای آئین نامه های شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در حد قوانین ئ مقررات مربوطه

10-22- اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثناء آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیئت مدیره است .

11-22- عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت، تعیین حقوق ودستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه آنها بر اساس قوانین ، مقررات و آئین نامه های مصوب

ماده 23- مدیر عامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضایی بوده و برای دفاع از حقوق شرکت و تغقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی حق توکیل به غیر را دارد. مدیر عامل میتواند با رعایت مقررات و پس از اخذ نظر هیئت مدیره نسبت به ارجاع موارد به داوری اقدام نماید.

ماده 24- کلیه چکها ، قراردادها و اسناد تعهد آور میبایستی به امضای مدیر عامل یا نماینده وی) و یکی از اعضای هیئت مدیره یا نماینده منتخب هیئت مدیره برسد. مکاتبات اداری به امضای مدیر عامل یا نماینده وی خواهد رسید.

تبصره : برداشت از حساب جاری وجوه حاصل از حق انشعاب و آب بها منحصراً با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای معرفی شده هیئت مدیره ( که به تایید کتبی ریاست مجمع رسیده باشد)، صورت میگیرد.

ماده 25- در صورت انقضا ی مدت عضویت هر یک از اعضای هیئت مدیره و مدیریت مدیر عامل اقدامات آنها تا تعیین و نصب نفرات جدید نافذ و معتبر است.

ج- بازرس(حسابرس)

ماده 26- شرکت دارای یک بازرس (حسابرس)اصلی و یک بازرس ( حسابرس)علی البدل خواهد بودکه با تصویب مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب خواهد شد.

تبصره: اقدامات بازرس(حسابرس) در احرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عدی شرکت گردد.

فصل چهارم-صورتهای مالی

ماده 27-  سال مالی شرکت از اول فروردین ماه تا پایان اسفندماه همان سال میباشد، مگر سال اول که شروع آن از تاریخ تصویب اساسنامه تا پایان همان سال خواهد بود.

ماده 28- هیئت مدیره مکلف است صورتهای مالی را با رعایت استانداردهای حسابداری تا پانزدهم خردادماه سال بعد تهیه و در اختیار بازرس قرارداده بنحوی که جلسات مجمع عمومی برای بررسی و تصویب آن تا پانزدهم مردادماه برگزار گردد.

تبصره: بودجه سالانه شرکت میبایستی تا قبل از دیماه سال قبل جهت رسیدگی و تصویب به مجمع عمومی ارائه گردد.

ماده 29- تصویب ترازنامه . حساب سود و زیان از طرف مجمع عمومی به منزله مفاصا حساب مدیران برای همان دوره مالی میباشد.

ماده 30- سود ویژه قابل تقسیم شرکت پس از کسر زیانهای وارده در سالهای قبل و کسر یک بیستم به عنوان اندوخته قانونی به مصرف توسعه تاسیسات میرسد.

ماده 31- این شرکت از نظر سیاست ، برنامه ها و فعالیتهای توسعه و بهره برداری و امور مشترکین تابع ضوابط . مقررات شرکت آب و فاضلاب استان تهران ، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (مادرتخصصی) و وزارت نیرو خواهد بود.

ماده 32- به منظور انجام امور ستادی ، پشتیبانی، فنی ، تحقیقاتی ، آموزشی در شرکت آب و فاضلاب استان تهران و سایر تکالیف قانونی و تامین سهم متعلقه از هزینه های ستادی شرکت مهندسی آب و فاضاب کشور همه ساله قسمتی از درآمد مندرج در بودجه مصوب شرکت با تصویب مجمع عمومی به این امور اختصاص یافته و یه حساب شرکت آب و فاضلاب استان تهران واریز میشود. این مبلغ پس از پرداخت بحساب هزینه قطعی شرکت منظور میگردد.

فصل پنجم- سایر مقررات

ماده 33- این اساسنامه مشتعل بر 5 فصل و 33 ماده و 10 تبصره در تاریخ __/__/____ به تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام رسید و اصلاحات بعدی آن به پیشنهاد هیئت مدیره و با تصویب مجمع عمومی فوق العاده انجام خواهد شد.