عنوانشمارهتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهنوعوضعیت
4766/19110 ۴ آذر ۱۳۹۶ ۲۰ آبان ۱۳۹۶ مزایده
4666/19110 ۲۴ آبان ۱۳۹۶ ۷ آذر ۱۳۹۶ ۱۴ آبان ۱۳۹۶ مناقصه
4612/19110 ۲۷ آبان ۱۳۹۶ ۱۳ آبان ۱۳۹۶ مزایده
96-4341-19110 ۹ آبان ۱۳۹۶ ۲۳ مهر ۱۳۹۶ ۲۹ مهر ۱۳۹۶ مناقصه
96-4177-110 ۲۹ مهر ۱۳۹۶ ۱۴ آبان ۱۳۹۶ ۱۹ مهر ۱۳۹۶ مناقصه
96-3933-110 ۱۹ مهر ۱۳۹۶ ۲ آبان ۱۳۹۶ ۱۱ مهر ۱۳۹۶ مناقصه
96-3841-110 ۱۷ مهر ۱۳۹۶ ۳۰ مهر ۱۳۹۶ ۴ مهر ۱۳۹۶ مناقصه
96-3543-110 ۲۷ شهریور ۱۳۹۶ ۱۱ مهر ۱۳۹۶ ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ مناقصه
96-3063-110 ۷ شهریور ۱۳۹۶ ۲۱ شهریور ۱۳۹۶ ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ مناقصه
96-3000-110 ۵ شهریور ۱۳۹۶ ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ مناقصه
96-2977-110 ۴ شهریور ۱۳۹۶ ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ ۲۶ مرداد ۱۳۹۶ مناقصه
96-1387-110 ۳ تیر ۱۳۹۶ ۱۸ تیر ۱۳۹۶ ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ مناقصه
96-1279-110 ۱۶ خرداد ۱۳۹۶ مناقصه
96-749-110 ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ مناقصه
96-601-110 ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۶ خرداد ۱۳۹۶ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ مناقصه
95-6964-110 ۲۲ اسفند ۱۳۹۵ ۱۹ فروردین ۱۳۹۶ ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ مناقصه
95-6939-110 ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ ۲۰ فروردین ۱۳۹۶ ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ مناقصه
  ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ ۱۵ فروردین ۱۳۹۶ ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ مناقصه
95-6837-110 ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ ۲۲ اسفند ۱۳۹۵ ۴ اسفند ۱۳۹۵ مناقصه
95-6471-110 ۳ اسفند ۱۳۹۵ ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ مناقصه
برای دریافت خبرنامه لطفا پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.