تاریخ به روز رسانی : ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
 
دوشنبه، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶, ۰۰:۵۵

شامل:
از :
تا :
نوع: نوع برگزاری:
موضوع: حوزه فعالیت :
عنوانشمارهتاریخ اتمام فروش اسنادتاریخ بازگشایی پاکت هاتاریخ درج آگهی در روزنامهنوعوضعیت
95-6964-110 ۲۲ اسفند ۱۳۹۵ ۱۹ فروردین ۱۳۹۶ ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ مناقصه
95-6939-110 ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ ۲۰ فروردین ۱۳۹۶ ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ مناقصه
  ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ ۱۵ فروردین ۱۳۹۶ ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ مناقصه
95-6837-110 ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ ۲۲ اسفند ۱۳۹۵ ۴ اسفند ۱۳۹۵ مناقصه
95-6471-110 ۳ اسفند ۱۳۹۵ ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ مناقصه
95-6244-110 ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ ۱۶ اسفند ۱۳۹۵ ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ مناقصه
95-53291-110 ۱۸ دی ۱۳۹۵ ۳ بهمن ۱۳۹۵ ۸ دی ۱۳۹۵ مناقصه
95-3736-110 ۴ آبان ۱۳۹۵ ۱۸ آبان ۱۳۹۵ ۲۴ مهر ۱۳۹۵ مناقصه
95-3187-110 ۷ مهر ۱۳۹۵ ۲۵ مهر ۱۳۹۵ ۲۷ شهریور ۱۳۹۵ مناقصه
95-2278-110 ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ ۸ شهریور ۱۳۹۵ ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ مناقصه
95-2135-110 ۱۶ مرداد ۱۳۹۵ ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ ۵ مرداد ۱۳۹۵ مناقصه
95-2112-110 ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ ۲۷ مرداد ۱۳۹۵ ۴ مرداد ۱۳۹۵ مناقصه
95-1840-110 ۲ مرداد ۱۳۹۵ ۱۷ مرداد ۱۳۹۵ ۲۲ تیر ۱۳۹۵ مناقصه
95-1738-110 ۳۰ تیر ۱۳۹۵ ۱۹ تیر ۱۳۹۵ مزایده
95-814-110 ۱۰ خرداد ۱۳۹۵ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ مزایده
94-6891-110 ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ ۲۶ اسفند ۱۳۹۴ ۱۰ اسفند ۱۳۹۴ مناقصه
94-6634-110 ۸ اسفند ۱۳۹۴ ۱۹ اسفند ۱۳۹۴ ۲ اسفند ۱۳۹۴ مناقصه
94-6297-110 ۲۴ بهمن ۱۳۹۴ ۹ اسفند ۱۳۹۴ ۱۵ بهمن ۱۳۹۴ مناقصه
1394/2245/110 ۵ مرداد ۱۳۹۴ ۱۹ مرداد ۱۳۹۴ ۳۰ تیر ۱۳۹۴ مناقصه